Archive for Posts Tagged

เมื่อต้องการนำรถเข้าอู่ ทำอย่างไรดี

POSTED BY   /  21 มิถุนายน, 2010  
Visit 562 views

เมื่อต้องการนำรถเข้าอู่  ทำอย่างไรดี   ทางที่ดี ท่านควรจะมีอู่ประจำและไว้ใจได้  เพราะท่านจะต้องใช้บริการในการตรวจเช็คเครื่องยนต์อยู่เสมอ  ช่างที่ซ่อมประจำจะรู้จักเครื่องยนต์ของท่าน  เป็นอย่างดี  ควรหาร้านที่มีอะไหล่ครบหรือสามารรถหาเปลี่ยนให้ได้  และมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า  ในกรณีที่ท่านมีปัญหาในเรื่องรถยนต์แล้วจะนำรถเข้าอู่สิ่งที่ท่นจะปฏิบัติคือ..
read more

เมื่อต้องการนำรถเข้าอู่ ทำอย่างไรดี

POSTED BY   /  27 เมษายน, 2010  
Visit 1,003 views

เมื่อต้องการนำรถเข้าอู่ ทำอย่างไรดี ทางที่ดี ท่านควรจะมีอู่ประจำและไว้ใจได้ เพราะท่านจะต้องใช้บริการในการตรวจเช็คเครื่องยนต์อยู่เสมอ ช่างที่ซ่อมประจำจะรู้จักเครื่องยนต์ของท่าน เป็นอย่างดี ควรหาร้านที่มีอะไหล่ครบหรือสามารรถหาเปลี่ยนให้ได้ และมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ในกรณีที่ท่านมีปัญหาในเรื่องรถยนต์แล้วจะนำรถเข้าอู่สิ่งที่ท่นจะปฏิบัติคือ -..
read more

เมื่อต้องการนำรถเข้าอู่ ทำอย่างไรดี

POSTED BY   /  22 มีนาคม, 2010  
Visit 815 views

เมื่อต้องการนำรถเข้าอู่  ทำอย่างไรดี   ทางที่ดี ท่านควรจะมีอู่ประจำและไว้ใจได้  เพราะท่านจะต้องใช้บริการในการตรวจเช็คเครื่องยนต์อยู่เสมอ  ช่างที่ซ่อมประจำจะรู้จักเครื่องยนต์ของท่าน  เป็นอย่างดี  ควรหาร้านที่มีอะไหล่ครบหรือสามารรถหาเปลี่ยนให้ได้  และมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า  ในกรณีที่ท่านมีปัญหาในเรื่องรถยนต์แล้วจะนำรถเข้าอู่สิ่งที่ท่นจะปฏิบัติคือ ..
read more

Follow us