Archive for Posts Tagged

13 เทคนิคการป้องกันตัวเองเมื่อจอดรถ

POSTED BY   /  17 กันยายน, 2012  
Visit 3,881 views

31_20120528171844. อันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาลงจากรถหรือขึ้นรถเป็นสิ่งที่ ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน และหากว่าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วยิ่งต้องระวังตัวเป็นพิเศษ เราทุกคนคงเคยมีความรู้สึกกลัว..
read more

Follow us

คำฮิต


คำค้นหา